pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests
Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par projekta plāna izveidi, uzdevumu un resursu pievienošanu un pārvaldīšanu, ņemot vērā projekta mērķi, ilgumu un budžetu.

Kursa mērķa grupa
: darbinieki (projekta vadītāji, projektu koordinatori, klientu attiecību vadītāji, nodaļu, uzņēmumu vadītāji), kuri plāno projekta aktivitātes un seko līdzi izpildes termiņiem un kvalitātei.

Kursa mērķis: Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas projekta plāna un grafika izveidošanā un pārvaldīšanā, lai sasniegtu uzstādītos mērķus un veicinātu kvalitatīvu projekta izpildi. 

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Strukturēt projekta aktivitātes un uzdevumus efektīvākai projekta realizācijai;

 • Noteikt aktivitāšu prioritātes un to izpildes termiņus sekmīgai laika vadībai;

 • Katrai aktivitātei noteikt un optimizēt pieejamos resursus;

 • Noteikt projekta riskus un iespējamās sekas, lai izveidotu iespējamos rīcību plānus problēmu risināšanai;

 • Izmantot Microsoft Project efektīvai projekta pārvaldībai – atskaišu sagatavošanai, efektīvu resursu plānošanai un darba izpildes termiņu ievērošanai.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iespēju atpazīšana

 • Vīzija

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Motivācija un neatlaidība

 • Iniciatīvas uzņemšanās