pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par drošu tehnoloģiju izmantošanu darba organizēšanai veselības aprūpes iestādēs, izmantojot specializētas veselības nozarei atbilstošas informāciju sistēmas.

Kursa mērķa grupa: šis kurss ir paredzēts pacientu datu apstrādes sistēmu lietotājiem, piemēram, ārstiem, medmāsām un veselības aprūpes atbalsta personālam.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar:

 • veselības aprūpē esošo informācijas sistēmu iedalījumu un to galvenajām funkcijām;

 • ar konfidencialitātes aspektiem, lietojot IS;

 • IT un Interneta izmantošanas priekšrocībām un riskiem;

 • paņēmieniem samazināt IT drošības riskus darba vietā.

Priekšzināšanas: pamatprasmes darbā ar datoru.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e-vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

 • izprast galvenās veselības informācijas sistēmu (IS) iezīmes;

 • izmantot IS droši un efektīvi;

 • izprast ētiku un noteikumus, kas attiecas uz IS lietošanu;

 • izprast konfidencialitāti un drošību, izmantojot IS.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigiComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura izstrāde

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Sadarbība ar citiem