_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursa gaitā dalībnieki iepazīsies ar populārāko grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmu Tildes Jumis.  Tiks apgūts, kā datorprogrammā Tildes Jumis veikt uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. Īpaša uzmanība tiks veltīta finanšu dokumentu pareizai sagatavošanai, lai optimizētu grāmatveža ikdienas darbu un efektīvi  sagatavotu gan iekšējās, gan likumdošanā paredzētās finanšu atskaites. Kursā tiks aplūkoti arī datorprogrammā ietvertie vadības grāmatvedības rīki, kas uzlabo uzņēmuma iekšējo procesu efektivitāti.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir apgūt šādas prasmes:

 • kā pareizi sagatavot un grāmatot finanšu dokumentus;
 • kā sistēmā Tildes Jumis sagatavot finanšu un vadības atskaites un pārskatus;
 • kā optimizēt grāmatveža darbu ar finanšu dokumentiem un pārskatiem;
 • kā izrakstīt rēķinus un pavadzīmes;
 • kā organizēt noliktavā preču uzskaiti un veidot atskaites;
 • kā preču un pakalpojumu uzskaiti organizēt grāmatvedībā;
 • kā veikt darba algas aprēķinus un organizēt personāla vadības jautājumus;
 • kā uzskaitīt uzņēmuma pamatlīdzekļus un aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu.
 • kā organizēt un uzskaitīt uzņēmuma saimniecisko darbību pa projektiem, struktūrvienībām vai citiem uzskaites reģistriem pēc nepieciešamības.
 • kā sagatavot uzņēmuma PVN deklarāciju;
 • kā sagatavot uzņēmuma Peļņas vai zaudējuma aprēķinu pa pārskata periodiem;
 • kā sagatavot uzņēmuma Bilanci.

Priekšzināšanas:

Datora lietošanas iemaņas un zināšanas par grāmatvedības pamatiem.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • veikt datorizētu grāmatvedības uzskaiti, iegrāmatojot uzņēmuma saimnieciskās darbības darījumus,

 • sagatavot dažāda veida finanšu atskaites, tādējādi atspoguļojot uzņēmuma finanšu stāvokli dažādos griezumos,

 • analizēt iegūtos datus un sniegt uzņēmuma finanšu situācijas novērtējumu un ieteikumus uzņēmuma vadībai un īpašniekiem,

 • sagatavot uzņēmuma faktisko naudas plūsmu un noteikt tās prognozes nākotnē,

 • veikt uzņēmuma finanšu analīzi pa nozarēm, projektiem, produktiem u.tml., izmantojot vadības grāmatvedības rīkus,

 • sagatavot finanšu resursu budžetu un kontrolēt tā izpildes pakāpi.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Finanšu un ekonomikas pratība