​​​_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā gaitā tiks aplūkots, kā grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmā Tildes Jumis organizēt uzskaiti precēm un pakalpojumiem, kā noliktavas uzskaiti savienot un optimizēt ar finanšu ierakstiem grāmatvedībā,kā optimizēt noliktavas darbinieka un grāmatveža darbu veicot preču un pakalpojumu uzskaiti.

Kursā ietvertas arī tēmas, kas saistītas ar noliktavas datu analīzi, veidojot gan iekšējās, gan likumdošanā paredzētās atskaites.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir apgūt šādas tēmas:

 • preču un pakalpojumu strukturēšana, ērtākai darba organizēšanai;
 • preču iepirkšana, uzskaite noliktavā un reģistrēšana grāmatvedības finanšu dokumentos;
 • preču pārvietošana un kustības organizēšana pa noliktavām;
 • pavadzīmju un rēķinu noformēšana un savu veidlapu izstrādāšana izsniegšanai klientiem;
 • atskaišu un pārskatu sagatavošana noliktavas uzskaites, kontroles un plānošanas vajadzībām;
 • noliktavas darbinieka ikdienas darba optimizēšana;
 • noliktavas dokumentu sasaistīšana ar grāmatvedības finanšu dokumentiem tā, lai optimizētu atskaišu veidošanu uzņēmuma vajadzībām, nodokļu uzskaitei, parādu kontrolei, pārskatiem un deklarācijas sagatavošanai.

Priekšzināšanas:

Datora lietošanas iemaņas un zināšanas par grāmatvedības pamatiem.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • veikt datorizētu grāmatvedības uzskaiti, iegrāmatojot uzņēmuma saimnieciskās darbības darījumus,

 • sagatavot dažāda veida finanšu atskaites, tādējādi atspoguļojot uzņēmuma finanšu stāvokli,

 • analizēt iegūtos datus un sniegt uzņēmuma finanšu situācijas novērtējumu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana 

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Finanšu un ekonomikas pratība