pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas par produktu tirdzniecību Amazon platformā (atļaujas, aizliegumi), par Amazon platformas rīku iespēju paplašināšanu savā darbībā, kā arī platformas meklētāja algoritmiem “draudzīgu” preču aprakstu veidošanu. Tiks apskatīti Amazon FBA un tā darbības principiem, izmaksas, kļūdu novēršana, lai izvairītos no tirgotāja profila slēgšanas un turpmākas tirdzniecības aizlieguma Amazon platformā.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgā darbā ar Amazon tirdzniecības platformas piedāvātajiem rīkiem un to izmantošanā atbilstošo uzņēmējdarbības uzdevumu veikšanai.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālas identitātes vadība

  • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Iespēju atpazīšana

  • Radošums